تحلیل تکنیکال شبندر

نوسانات قیمت در این نماد را می توان در درون دو کانال صعودی با شیبی متفاوت توضیح داد .

می توان هدف این موج نزولی را در محدوده ۱۶۰۰ تومان و کف کانال آبی رنگ در نظر داشت.

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

@karamadbc