تحلیل تکنیکال شپنا

حرکت و روند صعودی قیمت را در این نماد می توان در درون یک کانال صعودی توضیح داد که قیمت در آخرین برخورد به سقف کانال متوقف شده است و اکنون در حال حرکت به سمت کف کانال ترسیمی است.

می توان در کف و سقف کانال به دنبال فرصت معاملاتی بود.

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

@karamadbc