تحلیل تکنیکال بانک ملت

📌 حمله به مقاومت

🔸قیمت در این نماد با قدرت به سمت مقاومت ۶۳۰ تومان حمله ور شده است. شکست این مقاومت می تواند سیگنال خرید با هدف ۸۴۰ تومان را صادر کند.

بهتر است تحرکات قیمت را در این محدوده با دقت رصد کنیم.

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

@karamadbc