قدم‌های اول برای سرمایه‌گذاری

مصاحبه مدیرعامل کارآمد با برنامه طلوع

انسان باید در سرمایه‌گذاری متعهد باشد. این تعهد در دو بخش است، تعهد نسبت به خود و تعهد نسبت به جامعه. تعهد نسبت به خود یعنی حفظ سرمایه و برنامه ریزی برای رشد آن. تعهد نسبت به جامعه یعنی سرمایه‌گذاری در جایی که سبب منفعت و سود خود و جامعه شود.