بررسی شرکت کلر پارس درآستانه عرضه اولیه

نماد سهم کلر قیمت عرضه سهم (ریال) ۲۹۵۰
EPS 30/9/98 ۱۷۷ EPS 29/12/97 ۱۷۵
سرمایه
(میلیارد تومان)
۳۲٫۷ سود انباشته (میلیارد تومان) ۵۹

معرفی:

شرکت کلرپارس در تاریخ ۴/۷/۱۳۶۶ توسط وزارت نیرو برای تامین کلر شرکت های آب وفاضلاب، در شهرستان تبریز تاسیس شد. اجرای طرح های توسعه کلرپارس از ابتدای بهره برداری آغاز و با توسعه مساحت کارخانه  به ۲۱ هکتار،اینک ظرفیت تولید کلر از ۲۰تن به بیش از ۵۰ تن در روز افزایش یافته است و روند رو به رشد آن به همراه تنوع در تولید همراه جز برنامه های اصلی و استراتژیک شرکت می باشد.

محصولات کلر پارس در صنایعی نظیر آب و فاضلاب، شوینده و بهداشتی، نیرو گاه ها، دارویی و غذایی، پتروشیمی، پالایشگاه نفت و گاز، رنگ سازی، کاغذ سازی و نساجی مصرف می شود. شرکت کلر پارس افتخار دارد علاوه بر تامین بخش عمده ای از نیاز های کشور، محصولات تولیدی خود را به بیش از ۲۶ کشور جهان صادر نماید.

محصولات: کلر مایع، سود پرک، پرکلرین، آب ژاول، کلرورفریک، هیدروژن

ترکیب سهامداران

صاحبان سهام شرکت و درصد مالکیت آنها به شرح زیر می باشد:

سهامدار تعداد سهام درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ۳۱۱  M ۹۵٫۲۳%
کارکنان شرکت کلر پارس(۱۷۵ نفر) ۱۵ M ۴٫۷۶%
سایر ۴۰۰۰ ۰٫۰۱%

جایگه شرکت در صنعت داخلی

در بازار داخلی کشور، میزان تولید سالانه برای کلروفیک ۳۶هزار تن، پارافین کلره ۱٫۵ هزار تن، آب ژاول ۲۰۸ هزار تن، سود پرک ۹۴ هزار تن، سود مایع ۲۳ هزار تن می باشد که از این مقدار سهم  فروش شرکت کلرپارس در بازار داخل برای کلرفیک ۳۱ درصد، پارفین کلره ۵۰ درصد آب ژاول ۱۵ درصد سود پرک ۱۰ درصد، سود مایه ۲ درصد، اسید کلرئیدریک ۱ درصد، پر کلرین ۲۸ درصد، آب اکسیژنه ۵۱، درصد و کلر مایع ۲۴ درصد می باشد.

فروش شرکت

فروش داخلی و صادراتی شرکت برای ۹ ماهه ۹۷ و ۹۸ و همچنین ۱۲ ماهه ۹۷ در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع کالا واحد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد فروش نرخ فروش- ريال مبلغ فروش- ميليون ريال تعداد فروش مبلغ فروش-ميليون ريال تعداد فروش نرخ فروش-ريال مبلغ فروش- ميليون ريال
فروش داخلي:                  
آب ژاول تن ۲۵,۶۰۱ ۴,۶۶۳,۸۸۰.۳۲ ۱۱۹,۴۰۰ ۷,۱۰۳ ۱۹,۰۲۲ ۸۴,۸۶۰ ۲۵,۷۳۷ ۴,۴۶۹,۲۴۶.۶۱ ۱۱۵,۰۲۵
اسيد کلريدريک تن ۲,۱۱۳ ۱,۹۴۱,۷۸۸.۹۳ ۴,۱۰۳ ۱,۶۲۰ ۱,۶۸۶ ۱,۱۷۸ ۲,۳۳۲ ۶۹۱,۲۵۲.۱۴ ۱,۶۱۲
۱۰۰ تن ۵,۹۴۶ ۳۷,۶۷۰,۷۰۲.۹۹ ۲۲۳,۹۹۰ ۱,۹۵۳ ۷,۷۳۵ ۲۷۶,۷۸۸ ۹,۰۱۸ ۳۶,۴۵۹,۰۸۱.۸۴ ۳۲۸,۷۸۸
کلر مايع و پرکلرين تن ۳,۳۶۵ ۴۹,۴۹۵,۳۹۳.۷۶ ۱۶۶,۵۵۲ ۷۳۹ ۴,۲۳۷ ۱۱۳,۲۰۷ ۴,۳۳۰ ۳۳,۹۸۳,۶۰۲.۷۷ ۱۴۷,۱۴۹
کلرورفريک تن ۸,۶۰۵ ۴,۷۵۵,۰۲۶.۱۵ ۴۰,۹۱۷ ۱,۵۵۰ ۹,۱۴۵ ۲۱,۶۷۰ ۱۲,۱۸۲ ۲,۷۳۴,۶۹۰.۵۳ ۳۳,۳۱۴
هيدروژن هزارليتر ۲۱۳ ۱۸,۵۰۲,۳۴۷.۴۲ ۳,۹۴۱ ۲۱۰ ۱۶۳ ۱,۶۴۱ ۱۸۳ ۱۰,۶۶۱,۲۰۲.۱۹ ۱,۹۵۱
پارافين کلره تن ۱,۴۳۰ ۷۳,۸۵۶,۶۴۳.۳۶ ۱۰۵,۶۱۵ ۸۶۴ ۱,۱۵۵ ۴۶,۶۹۳ ۱,۵۱۵ ۴۶,۲۱۵,۱۸۱.۵۲ ۷۰,۰۱۶
۵۰ تن ۶,۳۲۷ ۸۱,۳۱۰,۸۸۹.۸۴ ۵۱۴,۴۵۴ ۲,۵۴۰ ۴,۳۲۷ ۲۷۶,۴۳۱ ۷,۸۷۵ ۵۷,۴۸۶,۴۷۶.۱۹ ۴۵۲,۷۰۶
اسيدسولفوريک رقيق و پرکلرين مايع تن ۵,۷۵۴ ۱,۲۵۰,۹۵۵.۸۶ ۷,۱۹۸ ۳,۱۳۱ ۵,۶۴۰ ۵,۴۳۱ ۷,۶۸۲ ۱,۱۱۱,۴۲۹.۳۲ ۸,۵۳۸
جمع فروش داخلي ۵۹,۳۵۴   ۱,۱۸۶,۱۷۰ ۱۹,۷۱۰ ۵۳,۱۱۰ ۸۲۷,۸۹۹ ۷۰,۸۵۴   ۱,۱۵۹,۰۹۹
فروش صادراتي:                  
آب ژاول تن ۲,۶۰۵ ۶,۸۹۱,۷۴۶.۶۴ ۱۷,۹۵۳ ۱,۵۵۹ ۱,۰۵۴ ۴,۱۹۸ ۳,۵۴۳ ۵,۴۴۰,۳۰۴.۸۳ ۱۹,۲۷۵
۱۰۰ تن ۱,۵۵۷ ۳۶,۵۹۲,۱۶۴.۴۲ ۵۶,۹۷۴ ۸۵۴ ۷۱۵ ۱۹,۰۴۱ ۲,۲۵۳ ۳۹,۵۳۱,۷۳۵.۴۶ ۸۹,۰۶۵
کلر مايع و پرکلرين تن ۱,۹۹۹ ۳۳,۰۴۶,۵۲۳.۲۶ ۶۶,۰۶۰ ۴۷۷ ۱,۴۲۲ ۲۱,۱۴۰ ۲,۹۰۳ ۱۵,۶۰۸,۶۸۰.۶۸ ۴۵,۳۱۲
۵۰ تن ۹۱۳ ۶۴,۳۱۴,۳۴۸.۳۰ ۵۸,۷۱۹ ۵۲۰ ۷۹۸ ۲۲,۹۴۵ ۱,۴۷۱ ۳۷,۸۷۴,۹۱۵.۰۲ ۵۵,۷۱۴
پارافين کلره تن ۱۴۸ ۵۸,۵۵۴,۰۵۴.۰۵ ۸,۶۶۶ ۲۱۶ ۰ ۰ ۵ ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۳
هيدروژن هزارليتر ۱۲ ۲۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳ ۳۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع فروش صادراتي: ۷,۲۳۴   ۲۰۸,۶۸۸ ۳,۶۲۶ ۳,۹۸۹ ۶۷,۳۲۴ ۱۰,۱۷۵   ۲۰۹,۵۰۹
درآمد ارائه خدمات:
درآمد ارائه خدمات ريال ۱۰,۴۲۲ ۵,۱۰۷ ۱۰,۹۳۲
جمع درآمد ارائه خدمات: ۰ ۱۰,۴۲۲ ۰ ۰ ۵,۱۰۷ ۰ ۱۰,۹۳۲
جمع ۶۶,۵۸۸ ۱,۴۰۵,۲۸۰ ۲۳,۳۳۶ ۵۷,۰۹۹ ۹۰۰,۳۳۰ ۸۱,۰۲۹ ۱,۳۷۹,۵۴۰

 

همانطور که در جدول فوق مشخص است بخش عمده فروش داخلی می باشد.

در نمودار زیر فروش خالص شرکت بهای تمام شده و سود پس از کسر مالیات از سال ۹۳ تا سال ۹۷ نمایش داده شده است:

 صورت سود و زیان

جدول زیر عملکرد مالی شرکت در ۶ ماهه سال ۹۸  و انتهای دوره سال مالی ۹۷ نمایش می دهد.

شرح دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حسابرسی نشده حسابرسی نشده حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی ۱,۴۰۵,۲۸۰ ۹۰۰,۳۳۰ ۱,۳۷۹,۵۴۰ ۵۶
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -۶۷۸,۲۸۸ -۴۲۵,۹۰۹ -۶۴۷,۲۰۹ -۵۹
سود (زيان) ناخالص ۷۲۶,۹۹۲ ۴۷۴,۴۲۱ ۷۳۲,۳۳۱ ۵۳
هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى -۱۰۷,۵۲۹ -۶۹,۸۶۹ -۱۰۱,۸۷۲ -۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ ۰ -۱۸,۰۶۷
ساير درآمدها ۷,۶۸۶ ۸۹,۷۳۴ ۱۰۶,۶۱۵ -۹۱
سایر هزینه‌ها -۲,۶۸۰ ۰ -۱۱,۸۹۸
سود (زيان) عملياتي ۶۲۴,۴۶۹ ۴۹۴,۲۸۶ ۷۰۷,۱۰۹ ۲۶
هزينه‏‌هاى مالى -۲۷,۶۶۳ -۷۱,۶۶۷ -۱۰۱,۸۸۷ ۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۱۱,۶۲۷ ۱۴,۲۱۴ ۱۷,۵۴۵ -۱۸
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ۶۰۸,۴۳۳ ۴۳۶,۸۳۳ ۶۲۲,۷۶۷ ۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:        
سال جاری -۲۷,۶۳۳ -۴۶,۷۳۴ -۴۸,۶۹۶ ۴۱
سال‌های قبل ۰ ۰ -۱,۱۱۱
سود (زيان) خالص ۵۸۰,۸۰۰ ۳۹۰,۰۹۹ ۵۷۲,۹۶۰ ۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۱,۷۷۳ ۱,۱۹۱ ۱,۷۴۹ ۸۵
سرمایه ۳۲۷,۵۰۰ ۳۲۷,۵۰۰ ۳۲۷,۵۰۰

 

 

 

ظرفیت تولید شرکت

 

همانگونه که در جدول فوق مشخص است ظرفیت تولید محصولات کلر، سودمایع، اسید کلریدریک و آب اکسیژنه از سال ۹۹ افزایش خواهد یافت. طرح های توسعه به شرح زیر می باشد.

پروژه افزایش ظرفیت کلر و سود

پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد:

سایر اطلاعات پروزژه افزایش ظرفیت کل و سود به شرح جدول زیر می باشد:

 

 

پروژه افزایش ظرفیت اسید سازی

افزایش ظرفیت تولید اسید کلریدریک به ۵۰ هزار تن در سال

این پروژه عملا به اتمام رسیده و زمان بهره برداری صنعتی از آن، هم زمان با بهره برداری رسیدن پرژه افزایش ظرفیت کلر و سود خواهد بود تا خوراک این واحد تامین شده و خللی در تامین خوراک هیدروژن شرکت فرآیند گستر تامین ایجاد نشود.

  

عرضه اولیه شرکت در فرابورس

در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ تعداد ۴۹ میلیون سهم معادل ۱۵% سهام شرکت در بازار فرابورس عرضه می شود. سهیمه هر کد حقیقی و حقوقی ۸۰ سهم در رنج قیمتی ۲۸۰۰ تا ۲۹۵۰ تومان می باشد.