آموزش توافق نامه سامانه معاملات بر خط

در این ویدیو سعی نمودیم تا به سریع ترین و ساده ترین روش ممکن، نحوه ی آموزش توافق نامه در سامانه معاملات برخط کارگزاری کارآمد را نشان دهیم .