آموزش تغییر کارگزار ناظر سامانه معاملات بر خط

در این ویدیو سعی نمودیم تا به سریع ترین و ساده ترین روش ممکن، آموزش ثبت تغییر کارگزار ناظر در سامانه معاملات برخط کارگزاری کارآمد را نشان دهیم .