بررسی نموداری دلار

🔸قیمت از محدوده ۲۶٫۰۰۰ تومان در تحلیل قبل نتوانست فراتر برود و از همان محدوده تا امروز کاهشی بوده است. اما این موج کاهشی چه قیمتهای را هدف قرار داده است.

🔸تصویر بالا رفتار قیمت در تایم فریم یک ساعته را نشان می دهد. قیمت در گام اول تقریبا ۶۱٫۸ درصد از آخرین موج صعودی خود را اصلاح کرده است و از ۲۶٫۰۰۰ تومان تا ۲۱٫۲۰۰ تومان افت کرده است (A or 1) سپس ۶۱٫۸ درصد همین موج کاهشی را صعود کرده است (B or 2) و در نهایت برای موج( C or 3 ) به کف ۲۱٫۲۰۰ حمله کرده است.
اگر قیمت افتی به اندازه موج اول ریزش را تجربه کند انگاه انتظار میرود تا محدوده ۱۹۲۰۰ تومان به حرکت نزولی خود ادامه بدهد. اما برای کاهش بیش از این قیمت کار دشواری را پیش روی دارد چرا که در این محدوده قیمت گرفتار PRZ الگوی هارمونیک گارتلی خواهد شد.

هم پوشانی ۱۰۰APP موج اول ریزش و ۷۸٫۶ درصد آخرین گام صعودی و ۱۶۱٫۸ EXT موج B or 2 حمایت مستحکمی را برای قیمت ایجاد کرده اند.

🔸شایان ذکر است اگر قیمت فراتر از ۱۶۱٫۸ درصد EXT موج B or 2 و ۱۶۱٫۸ درصد APP موج A or 1 برود آنگاه احتمال افت بیشتر قیمت و ادامه دار بودن نزول آن بسیار قوت خواهد کرد.

لینک تحلیل قبلی👇
https://t.me/karamadbc/6164
https://t.me/karamadbc/6163

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

@karamadbc