بررسی نموداری دلار

🔸رفتار قیمت دلار را از محدوده ۱۱ هزارتومان تا ۱۶۵۰۰ تومان می توان در درون یک کانال صعودی توضیح داد. که این کانال با خطوط قرمز در تصویر نشان داده شده است.

انتظار میرود مادامکیه قیمت از سقف ۱۶۵۰۰ تومان عبور نکند به سمت کف کانال در محدوده ۱۵۳۰۰ تومان حرکت کند.

🔸شایان ذکر است شکست کانال از هر سمت نشان بر هم خوردن نظم فعلی شکل گرفته است و قدرت گرفتن قیمت در جهت شکست را نشان میدهد

۱۳۹۹/۰۱/۳۰

@karamadbc