تحلیل تکنیکال توسعه معادن و فلزات

قیمت بعد از شکست سقف کانال صعود و تثبیت پشت آن در فاز استراحت قرار گرفته و متراکم شده است.

این در حالی است که میانگین های قیمت به قیمت نزدیک شده و احتمال تحریک قیمت به سمت بالا بیشتر شده است.

🔸انتظار میرود قیمت به اندازه ارتفاع کانال و یا آخرین موج صعودی شکل گرفته به رشد خود ادامه بدهد که در این صورت هدف ۹۰۰ تومانی در دسترس خواهد بود.

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

@karamadbc