نگاهی مقایسه ای بین ثروت کشورها

همه ما می‌دونیم که بعضی کشورها فقیر و بعضی کشورها ثروتمند یک سری هم بین این دو دسته هستند، براساس معیارهای اقتصادی ژآپن مثل دانمارک نیست و دانمارک هم مثل ماداگاسکار نیست اما این اختلاف چقدر هست و آیا قابل محاسبه است ؟