پادکست شروع خوب در بازار سرمایه!

پادکست شماره 4

برای شروع خوب در بازار سرمایه هدف داشته باشیم و برای پیشرفت شخصی خود وقت بگزارید … و از تجربه بزرگان بازار سرمایه استفاده کنیم …