پادکست کارگزاری بورس چیست؟

پادکست شماره 4

شرکت کارگزاری بورس کارآمد یکی از قدیمی ترین کارگزاری هاست.