تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

معرفی

شرکت پتروشیمی زاگرس در سال ۱۳۷۷ تاسیس و در سال ۱۳۹۰ از سهامی خاص به عام تبدیل گردید. شرکت در حال حاضر بهعنوان واحد وابسته به شرکت گروه نفت و گاز پارسیان میباشد. موضوع فعاليت شركت، به موجب ماده ٢ اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازي، بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي ، ذخيره و صادرات و تبديل كليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام كليه فعاليتهاي توليدي و صنعتي، بازرگاني ، فني و مهندسي كه بطور مستقيم و غير مستقيم مربوط به عمليات مذكور ميباشد.

جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه MMSA ،درسال ٢٠١٩ ،ظرفيت اسمي توليد متانول جهان بالغ بر ٣٨/١٤٦ميليون تن بوده است توليد و مصرف جهاني متانول بالغ بر ٩٥/٩٧ ميليون تن و تجارت جهاني آن حدود ٣٦/٢٧ ميليون تن مي باشد ظرفيت توليد متانول ايران ٩/٦ ميليون تن است كه ٧/٤ درصد كل ظرفيت اسمي و٧درصد توليد و٢/٢٥ درصد تجارت متانول جهان را پوشش مي دهد. شركت پتروشيمي زاگرس توانايي توليد قريب به ٤٣ درصد متانول ايران و ۱۰٫۸ درصد تجارت جهاني متانول را دارا مي باشد و در بين شركتهاي فعال در اين صنعت دركشور در رده اول قرار دارد.

روش هاي توزيع وقيمت گذاري محصولات

  • محصول صادراتي به صورت ترم CFR عرضه شده و همچنين قيمت فروش محصول صادراتي بر مبناي قيمـت جهـاني و بـا استناد به منابع معتبر بينالمللي و پس از تأييد كميته فروش منتخب هيئت مديره انجام ميشود .
  • قيمت فروش محصولات داخلي در بورس انرژي و بر پايه نرخهاي اعلامي صنايع پايين دسـتي پتروشـيمي تعيـين گرديـده و بصورت تحويل در محل سايت پتروشيمي زاگرس صورت مي پذيرد.

ترکیب سهامداران

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش سرمایه به ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

تولید و فروش 

تولید

شرکت در ده ماه ابتدای سال جاری ۲۴۹۲ هزار تن متانول تولید کرده است. پیش بینی میشود در پایان سال جاری مقدار تولید متانول به ۳۰۳۱ هزار تن برسد. لازم به ذکر است مقدار تولید متانول و بخار در سال ۹۹ همانند سال ۹۸ فرض شده است.

فروش

در ده ماه ابتدای امسال مقدار فروش متانول ۲۶۰۹ هزار تن بوده است. برآورد مقدار فروش متانول برای پایان سال مالی جاری ۳۱۴۹ هزار تن میباشد. شرکت ۵% متانول تولید شده را در داخل به فروش میرساند و ۹۵% دیگر را صادر میکند. لازم به ذکر است برای سال ۹۹، فرض شده است ۱۰۰% مقدار تولید شده به فروش برسد.

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی شرکت تا پایان دی ماه ۶۹۸۱ میلیارد تومان ثبت شده است. برآورد فروش شرکت در پایان امسال مبلغ ۸۴۵۱ میلیارد تومان میباشد.

بهای تمام شده 

بیشترین سهم بهای تمام شده با ۸۲% مربوط به مواد مستقیم مصرفی میباشد. شرکت از گاز اکسیژن و گاز خوراک در فرآیند تولید استفاده میکند. لازم به ذکر است در سه ماهه سوم سال جاری نرخ مصرف گاز خوراک و گاز اکسیژن به ترتیب ۷٫۹ و ۸٫۱ سنت بوده است. پیش بینی میشود این نرخ تا پایان سال تغییر چندانی نداشته باشد.

مفروضات تحلیل

صورت سود و زیان

با توجه به مفروضات فوق از جمله دلار ۱۴۰۰۰ تومان و نرخ متانول ۲۱۰ دلاری EPS  شرکت برای سال مالی ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۱۴۵۴ و ۱۲۹۸ تومان برآورد میشود.

تحلیل حساسیت

بیشترین حساسیت EPS  به نرخ دلار و نرخ جهانی متانول میباشد. به طوری که به ازای ۱۰۰۰ تومان افزایش در نرخ دلار و ۱۰ دلار افزایش در نرخ متانول، ۳۷۷ تومان به EPS  شرکت افزوده خواهد شد.