تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

معرفی شرکت پتروشیمی شیراز:

شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در سال ۱۳۴۳ به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و از سال ۱۳۴۴ شروع به بهره‌برداري کرده و در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی شیراز جزء واحدهاي فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بوده و واحد تجاري نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاري غدیر می‌باشد.

موضوع شرکت:

شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدي صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۴۲ به منظور تولید کودهاي شـیمیایی ازته آغاز به فعالیت نمود. شروع به کار شرکت با بهره‌برداري از ۴ واحـد تولید آمونیاك، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیـز واحد تأمین سرویس‌هاي جانبی (آب، برق، بخار و هواي فشرده) توأم بوده و پسازآن با توجه بـه نیاز کشور، طرح هاي توسعه متعددي ازجمله واحدهاي اوره و آمونیاك منطقه ۲ به همراه واحد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآمده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن واحدهاي قدیمی از چرخه تولید، طرح اوره و آمونیاك سوم پتروشیمی شیراز در ابتداي سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداري رسید. با بهره‌برداري از ایـن طرح سالانه ۵۰۰.۶۷۶ تن آمونیاك و ۰۰۰.۰۷۲.۱ تن اوره به تولیدات شرکت اضافه گردید که نقش مهمی در تأمین نیازهاي کشور و همچنین عرضه به بازارهاي جهانی خواهد داشت. در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهاي تولیدي شرکت برابر با ۷۰۰.۲۱۶.۳ تن در سال می‌باشد.

ترکیب سهامداران:

محصولات شرکت:

کود اوره گرانول و پریل: از اوره به صورت گسترده در کودهاي شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می‌شود. ظرفیت اسمی اوره در این شرکت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌باشد.

آمونیاك: آمونیاك مهمترین ترکیب هیدروژنی عنصر ازت می‌باشد که از تجزیه مـواد آلـی ایجـاد مـی گـردد . بیشـترین مـوارد اسـتفاده آمونیاك درون واحدي است که در تهیه اوره، نیترات و اسید نیتریک استفاده می‌شود. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید آمونیاک یک میلیون تن می‌باشد.

متانول: ماده‌اي سبک و فرار است که در تولید محصولاتی همچون حلال‌ها، رنگ‌ها، پلاستیک‌ها و ضد‌‌یخ‌ها استفاده می‌شود. ظرفیت اسمی این محصول ۸۴ هزار تن می‌باشد.

نیترات آمونیوم: نوعی کود شیمیایی است که براي نیتراته کردن خاك، جهت کشاورزي بکار می‌رود. ظرفیت اسمی تولید این محصول ۲۱۴ هزار تن در سال است.

اسید نیتریک: این محصول اسید قوي و مایعی خورنده است که براي تهیه کودهاي شیمیایی، تولید نیترات‌هاي معدنی و آلی و صنایع پلاستیک‌سازي کاربرد دارد. شرکت توانایی تولید ۳۴۱ هزار تن از این محصول را داراست.

آرگون: این محصول عموماً جهت پر کردن حباب‌هاي لامپ‌ها و پنجره‌هـاي دوجـداره، تصـفیه زیرکنیوم و شسـتن فلزهاي مذاب به منظور جدا کردن گازهاي حل شده در آن به کار می‌رود. ظرفیت اسمی این محصول ۵ هزار تن می‌باشد.

Uan  : این محصول در میان شرکت‌هاي موجود در منطقه خلیج فارس به‌ صورت انحصاري در اختیار پتروشیمی شیراز می‌باشد و داراي قابلیت جذب بهتر در زمین‌هاي کشاورزي، حمل و نقل و انبارداري راحت‌تر، تلفـات و ضـایعات کمتر، ضـریب شوري پایین‌تر، امکان‌پذیري افزودن سموم کشاورزي و سایر ریزمغذي‌ها و استفاده از زیرساخت‌هاي آبیاري قطره‌اي جهـت توزیـع در زمـین و همچنین مزیت رقابتی بهتر جهت استفاده در شرایط خشکسالی می‌باشد.

تولید :

پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ مقدار کل تولید شرکت ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تن باشد.

فروش :

پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ مقدار کل فروش شرکت یک میلیون و ۸۹۸ هزار تن باشد.

مبلغ فروش :

پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ مقدار کل فروش شرکت ۱۷٫۳ هزار میلیارد تومان باشد.

 بهای تمام شده :

مفروضات:

صورت سود و زیان :

بر اساس مفروضات فوق سود هر سهم برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۷۸۵ و ۱۳۶۵ تومان برآورد می‌گردد.

تحلیل حساسیت سود شرکت: