تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

تاریخچه:

شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در سال ۱۳۴۳ به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و از سال ۱۳۴۴ شروع به بهره‌برداري نموده است. شرکت در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی شیراز جزء واحدهاي فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان است و واحد تجاري نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاري غدیر می باشد.

موضوع شرکت:

شرکت پتروشیمی شیراز بهعنوان اولین واحد تولیدي صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۴۲ به منظور تولیـد کودهـاي شـیمیایی ازتـه آغـاز بـه فعالیت نمود. شروع به کار شرکت با بهـره بـرداري از ۴ واحـد تولیـد آمونیـاك، اوره، اسـید نیتریـک و نیتـرات آمونیـوم و نیـز واحـد تـأمین سرویسهاي جانبی (آب، برق، بخار و هواي فشرده) توأم بوده و پسازآن با توجه بـه نیـاز کشـور، طـرح هـاي توسـعه متعـددي ازجملـه واحدهاي اوره و آمونیاك منطقه ۲ به همراه واحد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآمده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج سـاختن واحدهاي قدیمی از چرخه تولید، طرح اوره و آمونیاك سوم پتروشیمی شیراز در ابتداي سال ۱۳۹۵ به بهرهبرداري رسید. با بهره‌برداري از ایـن طرح سالانه ۵۰۰ر۶۷۶ تن آمونیاك و ۰۰۰ر۰۷۲ر۱ تن اوره به تولیدات شـرکت اضـافه گردیـد کـه نقـش مهمـی در تـأمین نیازهـاي کشـور و همچنین عرضه به بازارهاي جهانی خواهد داشت. در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهاي تولیدي شرکت برابر با ۷۰۰ر۲۱۶ر۳ تن در سال می‌باشد.

 

ترکیب سهامداران:

محصولات شرکت:

کود اوره گرانول و پریل: از اوره به صورت گسترده در کودهاي شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می‌شود. ظرفیت اسمی اوره در این شرکت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌باشد.

آمونیاك: آمونیاك مهمترین ترکیب هیدروژنی عنصر ازت می‌باشد که از تجزیه مـواد آلـی ایجـاد مـی گـردد . بیشـترین مـوارد اسـتفاده آمونیاك درون واحدي است که در تهیه اوره، نیترات و اسید نیتریک استفاده می‌شود. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید آمونیاک ا میلیون تن می‌باشد.

متانول: ماده اي سبک و فرار است که در تولید محصولاتی همچون حلالها، رنگها، پلاستیکها و ضد‌‌یخها استفاده میشود. ظرفیت اسمی این محصول ۸۴ هزار تن می‌باشد.

نیترات آمونیوم: نوعی کود شیمیایی است که براي نیتراته کردن خاك، جهت کشاورزي بکار می‌رود. ظرفیت اسمی تولید این محصول ۲۱۴ هزار تن در سال است.

اسید نیتریک: این محصول اسید قوي و مایعی خورنده است که براي تهیه کودهاي شیمیایی، تولید نیتراتهاي معـدنی و آلـی و صـنایع پلاستیک سازي کاربرد دارد. شرکت توانایی تولید ۳۴۱ هزار تن از این محصول را داراست.

آرگون: این محصول عموماً جهت پر کردن حباب هاي لامپ ها و پنجره هـاي دوجـداره، تصـفیه زیرکنیـوم، و شسـتن فلزهـاي مـذاب به منظور جدا کردن گازهاي حل شده در آن به کار میرود.ظرفیت اسمی این محصول ۵ هزار تن می‌باشد.

Uan : این محصول در میان شرکتهاي موجود در منطقه خلیج فارس بهصورت انحصاري در اختیار پتروشیمی شیراز میباشـد و داراي قابلیت جذب بهتر در زمین هاي کشاورزي، حمل و نقل و انبار داري راحت تـر ، تلفـات و ضـایعات کمتـر، ضـریب شـوري پـایین تـر ، امکان پذیري افزودن سموم کشاورزي و سایر ریزمغذي ها و اسـتفاده از زیر سـاخت هـاي آبیـاري قطـره اي جهـت توزیـع در زمـین و همچنین مزیت رقابتی بهتر جهت استفاده در شرایط خشکسالی می‌باشد.

 

روند تولید محصولات :

 

تولید

شرکت در سه ماهه ابتدای سال جاری ۴۴۳ هزار تن اوره، ۲۹۴ هزار تن آمونیاک تولید کرده است. پیش بینی می­شود در سال مالی ۱۴۰۰، تولید اوره و آمونیاک به میزان سال گذشته باشد.

 فروش

 

در سه ماه ابتدای سال جاری، شرکت ۵۵۹ هزار تن محصول فروخته است. ۸۳% فروش مقداری شرکت مربوط به فروش اوره می­باشد. لازم به ذکر است ۶۴% اوره فروخته شده صادر شده است و ۳۶% در داخل به فروش رسیده است. مقدار فروش محصولات برای سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۰۲۱ و ۲۰۶۵ هزار تن برآورد می­­‌شود.

 

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی شرکت در سه ماه ابتدای سال جاری ۱۲۹۵ میلیارد تومان بوده است. ۹۰% درآمد شرکت مربوط به فروش می­‌باشد. درآمد عملیاتی شرکت برای سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۹۰۷ و ۸۳۷۲ میلیارد تومان برآورد می‌­شود.

 

 بهای تمام شده

بیشترین سهم از بهای تمام شده مربوط به سربار و سپس مواد مستقیم می­‌باشد.

 مفروضات تحلیل

 

 صورت سود و زیان

با توجه به مفروضات فوق EPS شرکت برای سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب، ۴۸۶ و ۷۵۱ تومان برآورد می­‌گردد.

 

درصد تقسیم سود

شرکت در دو سال گذشته به طور متوسط ۴% EPS خود را تقسیم کرده است.

P/E تحلیلی

با فرض تقسیم ۸۶% سود در سال ۹۹، P/E سهم برای سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ ، به ترتیب ۱۴ و ۹ برآورد می‌­گردد.

تحلیل حساسیت

بیشترین حساسیت سود شرکت به نرخ اوره جهانی و نرخ دلار می­‌باشد.