تتحلیل بنیادی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

معرفی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه:

شـرکت صـنایع پتروشـیمی کرمانشـاه (سـهامی عـام) بـه صـورت شـرکت سـهامی عـام تاسـیس شـده است. این شرکت در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی بهره‌برداری شده و در سال ۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهاي فرعی شرکت سرمایه‌گذاري نفت و گاز پارسیان می‌باشد.

موضوع شرکت:

فعالیت اصلی پتروشیمی کرمانشاه تولید اوره و آمونیاک می‌باشد. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید آمونیاک و اوره، به ترتیب ۳۶۹ و ۶۶۰ هزار تن است.

ترکیب سهامداران:

روند تولید محصولات:

ابتدا مواد اولیه از جمله گاز طبیعی، بخار آب و برق طی فرآیندی به آمونیاک تولید می‌شوند. سپس آمونیاک با ضریب معینی به اوره تبدیل می‌گردد. در سال جاری به طور متوسط ۳۰% اوره تولید شده سهم اوره حمایتی بوده است.

 مقدار تولید:


پیش‌بینی می‌شود مقدار تولید اوره شرکت برای سال مالی آینده، ۶۷۱ هزار تن باشد.

مقدار فروش:

در سال مالی ۱۴۰۱ ، پیش‌بینی می‌شود مقدار فروش مجموع محصولات شرکت ۶۵۷ هزار تن باشد.

درآمد عملیاتی:

در سال مالی ۱۴۰۱ ، پیش‌بینی می‌شود مقدار فروش مجموع محصولات شرکت نزدیک به ۷۳۰۰ میلیارد تومان باشد.

ترکیب بهای تمام شده:

۶۷ درصد بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی، ۲۱ درصد مربوط به سربار ساخت و ۲ درصد مربوط به دستمزد مستقیم می‌باشد.

مفروضات :

صورت سود و زیان:

با توجه به مفروضات فوق، سود سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت به ترتیب، ۱۱۱۰ و ۱۱۱۳ تومان برآورد می‌گردد.

تحلیل حساسیت سود شرکت: