تحلیل تکنیکال شرکت سیمان باقران

سباقر:
قیمت در یک کانال افقی در حال نوسان است که کف کانال در محدوده ۱۳۰۰ تومان و سقف آن دز محدوده ۲۰۰۰ تومان قرار دارد.
مقاومت محدوده ۲۰۰۰ تومان به وضوح در نمودار مشخص است و قیمت توان عبور از این مقاومت را ندارد. ۵ برخورد و واکنش به این سطح نشان دهنده اعتبار و قدرت این سطح است.
از این رو خرید و نگهداری در نزدیکی این سطح پر ریسک خواهد بود.
شکست این مقاومت نیز اخطار شروع یک رالی صعودی جدید در نماد خواهد بود.