تحلیل تکنیکال شرکت نفت ایرانول

شرانل:
یک الگوی مثلث متقارن در نمودار در حال شکل گیری است. در صورت تکمیل شدن الگو می توان با حد ضرر زیر سطح تراکمی ۳۴۰۰ تومان وارد معامله خرید شد و اهداف ۵۳۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان را در نظر داشت.