تحلیل تکنیکال شرکت نفت پاسارگاد

شپاس:
باند پایینی کانال صعودی مانع از ادامه موج نزولی در قیمت شده است.
در نگاه اول شای طولانی بودن کانال ترسیمی اعتبار آن را با شک و شبه رو برو کند اما آریش پیوتهای ماژور در این محدوده نشان از واکنش و تایید این کانال توسط بازار دارد. پس می توان از کف کانال نزولی به عنوان سطح حمایت و نقطه ورود استفاده کرد و حد ضرر را زیر این کانال و در محدوده ۱۹۵۰ تومان در نظر داشت.
همچنین پتانسیل و احتمال تشکیل الگوی سروشانه معکوس در انتهای حرکت نزولی وجود دارد که با شکست مقاومت ۲۵۷۰ تومان الگو کامل و تایید خواهد شد و بار دیگر سیگنال خرید صادر می گردد.
از طرفی ارایش قیمت نسبت به میانگینها در وضعیت صعودی قرار گرفته است.
تصویر دوم نشان میدهد قیمت توانسته خود را بالا کمو یا ابر تثبت کند و از حمایت کمو برخوردار است. همچنین کمو بعد۱۰۳ روز تقومی و ۷۴ روز کاری از منفی به مثبت تغییر وضعیت داده است. چنانچه در روز های اتی چیکو اسپن( نمودار سبز رنگ شماره ۱) بالای قیمت و سایر میانگینهای قرار بگیرد نمودار در این سیستم در حالت کاملا صعودی قرار خواهد گرفت.
هدف قیمت کجاست:
در صوت حرکت قیمت در مسیر مورد نظر هدف اول را می توان در محدود ۳۳۵۰ تومان ( معادل ارتفاع سر تا خط گردن هدف الگوی سرو شانه ) در نظر گرفت.
هدف دوم را سقف کانال در محدوده ۸۰۰۰ تومان در نظر داشت.
جمع بندی :
نقطه ورود:۲۶۰۰ تومان
حد ضرر: ۱۹۵۰ تومان
حد سود اول : ۳۳۵۰ تومان
حد سود دوم : ۸۰۰۰ تومان