تحلیل تکنیکال شركت صنایع شیمیایی ایران

قیمت در این نماد در استانه حالت کاملا صعودی قرار گرفته است.
کومو از نزولی به صعودی سویچ کرده است. قیمت بالای ابر و تن کن سن و کی جن سن قرار گرفته و هر سه آنها بالای کمو قرار دارند. چیکو اسپن نیز در حال عبور از کمو قرار دارد. مادامیکه قیمت زیر سطج ۳۵۰۰ تومان نرود انتظار میرود قیمت به سمت ۴۷۰۰ تومان و سپس ۷۲۰۰ تومان حرکت کند.