تحلیل تکنیکال شرکت معدنی باما

همانطور که در تصویر مشخص است قیمت در محدوده ۱۰۰۰ تومان به یک سطح حمایتی نزدیک خواهد شد. همپوشانی باند پایینی چنگال اندروز ۵۰ درصد کف کانال فرضی و سطح حمایت استاتیک در سمت چپ نمودار می توانند یک سطح حمایتی قوی را برای قیمت ایجاد کنند. و محرکی برای شروع یک رالی صعودی برای قیمت باشند