تحلیل تکنیکال شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور

تکنیکال کنور:
قیمت به خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد و مقاومت ۵٫۰۰۰ تومان برخورد کرده و متوقف شده است. در صورت عدم شکست مقاومت، دو هدف را می توان برای قیمت در نظر داشت:
اول خط میانی چنگال اندروز نزولی و دوم باند پایینی چنگال ۵۰ درصد.