ایران؛ میزبان دوم جام جهانی ۲۰۲۲

این روزها که برگزاری جام جهانی در قطر نقل همه محافل شده است، بد نیست اشاره کنیم به فرصت ها و موقعیت هایی که این جام جهانی با خود به همراه خواهد داشت.