راهنمای سرمایه‌گذار حرفه‌ای


سرمایه‌گذار حرفه‌ای به چه اشخاصی گفته می‌شود؟

مطابق با مصوبه هيئت‌مديره شرکت فرابورس ایران، سرمایه‌گذار حرفه‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد.

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی با دارا بودن یکی از شرایط زیر سرمایه‌گذار حرفه‌ای محسوب می‌شوند:

شخصی که مانده حساب يا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخير (در انتهای هر ماه) مساوی يا بيشتر از ۵۰ ميليارد ريال باشد.:

دقت داشته باشید که با خرید یک سهم شما مالک آن سهم می‌شوید و مالکیت سهام نشان‌دهنده سهامدار عادی بودن در آنشخصی که طی ۶ ماه اخير مجموع ارزش معاملات انجام شده وی در سمت خريد و فروش، ماهانه به ميزان حداقل ۲۰ ميليارد ريال (در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران) باشد.

دارای یکی از مدارک علمی شامل اصول بازار سرمايه، تحليلگری، مديريت سبد اوراق بهادار، ارزشیابی اوراق بهادار، تحلیل‌گر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مديريت (CMA) و مديريت ريسک مالی (FRM) باشد.

سابقه عضويت در هيئت مديره نهادهای مالی را داشته باشد.

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی با احراز یکی از شرایط زیر سرمایه‌گذار حرفه‌ای محسوب می‌شوند:

اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال باشد.

اشخاصی که گردش حساب بانکی آن‌ها طی ۶ ماه اخير به ازای هر ماه بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال باشد.

اشخاصی که ميانگين ارزش پرتفوی سه سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال باشد.

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار یکی اشخاصی که ميانگين ارزش پرتفوی سه سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال باشد.

بانک، بيمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان

سبدهایی که دارایی تحت مديريت (AUM) آن‌ها بيش از ۱۰ ميليارد ريال باشد.

جهت مطالعه جزییات بیشتر می‌توانید در سایت شرکت فرابورس، تبصره ۱ ماده ۸ دستورالعمل پذيره‌نويسی و عرضه اوليه اوراق بهادار را مطالعه کنید.

سوالات متداول
احراز شرایط سرمایه گذار حرفه‌ای توسط چه نهادی انجام می‌شود؟

احراز شرايط سرمايه گذار حرفه‌ای توسط شرکت‌های کارگزاری صورت می‌گيرد.

آیا بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری به عنوان سرمایه‌‌گذار حرفه‌ای محسوب می‌شوند؟

بله بانک، بيمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان به عنوان سرمایه‌ گذار حرفه ای محسوب می‌شود.

آیا اعضای هیئت‌مدیره نهادهای مالی به عنوان سرمایه‌‌گذار حرفه‌ای محسوب می‌شوند؟

بله اشخاصی که سابقه عضويت در هيئت‌مديره نهادهای مالی را داشته باشد به عنوان سرمایه‌‌گذار حرفه‌ای محسوب می‌شود.