شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

توثیق سهام منجر به تقویت فرهنگ سهامداری می‌شود