شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

سامانه جدید عرضه بورس کالا از شنبه ۱۶ مهر