تاریخچه:
شـرکت صـنایع پتروشـیمی کرمانشـاه (سـهامی عـام) بـه صـورت شـرکت سـهامی عـام تاسـیس شـده است. این شرکت در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی بهره برداری شده و در سال ۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حـال حاضـر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهاي فرعی شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز پارسیان می‌باشد .

موضوع شرکت:
فعالیت اصلی پتروشیمی کرمانشاه تولید اوره و آمونیاک می‌باشد. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید آمونیاک و اوره، به ترتیب ۳۶۹ و ۶۶۰ هزار تن می‌باشد.

ترکیب سهامداران:

روند تولید محصولات:
ابتدا مواد اولیه از جمله گاز طبیعی، بخار آب و برق طی فرآیندی به آمونیاک تولید می‌شوند. سپس آمونیاک با ضریب معینی به اوره تبدیل می‌گردد. در سال جاری به طور متوسط ۳۰% اوره تولید شده سهم اوره حمایتی بوده است.

مقدار تولید:

تولید آمونیاک در سال ۹۸ برابر سال ۹۷ فرض شده است. با ضریب تبدیل ۱٫۷۶ آمونیاک به اوره، تولید ۷۲۰ هزار تن اوره در سال ۹۸ مورد انتظار خواهد بود.

مقدار فروش:

به علت وجود تحریم و مشکلات در صادرات و مسائلی از این دست، با فرض وجود ۲۰% رکود، مقدار فروش ۵۷۴ هزار تن محصولات، مدنظر خواهد بود.

صورت سود و زیان:
با در نظر گرفتن مفروضات شامل؛نرخ اوره ۲۵۰ دلار، نرخ آمونیاک ۱۳۷ دلار، تورم ۳۰%، رکود ۲۰% و آزاد شدن نرخ اوره حمایتی، EPS تحلیلی سال ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ۱۰۰ و ۱۸۱ تومان بدست آمده است.

تحلیل حساسیت: در صورت آزاد نشدن نرخ اوره حمایتی، ۹۴ تومان از سود هر سهم کاسته خواهد شد.همچنین و به ازای هر ۱۰% رکود، ۵۰ تومان از هر سهم کاسته می‌شود.