تحلیل تکنیکال مبین انرژی خلیج فارس

📌قیمت در این نماد با شکست سقف و مقاومت مستحکم ۱۱۰۰ تومان یک الگوی ادامه دهنده فنجان را نیز کامل کرده که هدف آن در محدوده ۱۴۰۰ تومان قرار دارد.

🔸با توجه به گارد قیمت انتظار میرود قیمت در میان مدت به اهداف بالاتر دست پیدا کند.

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

@karamadbc