در جدول فوق، نمادهای گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی مورد مقایسه قرار گرفته اند. تنها دو نماد از هشت نماد مورد بررسی با رشد سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو نشده اند. نگاهی اجمالی به صورت سود و زیان این نمادها نشان می دهد:

بترانس: شرکت در دوره نه ماهه با افت تعداد فروش و رشد مبلغ فروش محصولات، درآمد فروشی در سطح دوره نه ماهه سال گذشته داشته است. همانند روند سال گذشته، بخش مهمی از فروش در سه ماهه چهارم سال محقق می شود اما در صورت تحقق پیش بینی فروش نیز، افت تعدادی فروش نسبت به سال گذشته رخ خواهد داد. افزایش بهای تمام شده، افت سود ناخالص را به دنبال داشته اما شناسایی سود تسعیر ارز دارایی ها در سرفصل «سایر درآمدهای عملیاتی» موجب رشد قابل توجه سود خالص شده است.

بکام: افت ۷۰ درصدی حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد اندک قیمت محصولات موجب افت درآمد فروش و کاهش قابل توجه سود ناخالص شده است. به این ترتیب، زیان خالص با ۲۶۰ درصد افزایش روبرو شده است. شرکت برای سه ماهه چهارم درآمد فروشی نسبتا قابل توجه پیش بینی کرده است.

بنیرو: رشد اقلام هزینه ای شامل بهای تمام شده، هزینه های عمومی و مالی پرشتاب تر از رشد درآمد فروش بوده و شرکت تنها با اتکاء به رشد درآمد سرمایه گذاری ها و به خصوص رشد درآمدهای متفرقه که شامل سود تسعیر ارز است، موفق شده سودآوری را اندکی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهبود بخشد. افت تعدادی فروش نسبت به سال گذشته مشهود است و حتی در صورت تحقق پیش بینی فروش سه ماهه چهارم، فروش سال گذشته تکرار نخواهد شد.

بالبر: رشد کم شتاب تر بهای تمام شده نسبت به درآمد فروش، رشد جالب سود ناخالص را رقم زد و در نهایت با وجود رشد ۱۳۲ درصدی هزینه های مالی، شرکت زیان دوره سه ماهه سال گذشته را به سود بدل کرد.

بشهاب: با وجود افت تعدادی فروش و رشد اندک درآمد فروش اما کاهش بهای تمام شده و هزینه های مالی موجب صعود شگفت انگیز سود خالص شد. تحقق پیش بینی فروش سه ماهه چهارم نیز عقب ماندگی فروش نسبت به سال گذشته را جبران نمی کند.

بموتو: رشد بهای تمام شده، هزینه های عمومی و مالی کم شتاب تر از رشد درآمد فروش بوده و به این ترتیب، شرکت شاهد رشد جالب توجه سود خالص بوده است. بخش اعظم فروش شرکت همچون سال گذشته، در نه ماهه باقی مانده از سال مالی صورت می گیرد.

بکاب: رشد بهای تمام شده و هزینه های عمومی پرشتاب تر از رشد درآمد فروش بوده تا سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش روبرو شود.

بسویچ: با وجود رشد کم شتاب تر بهای تمام شده نسبت به درآمد فروش و شناسایی درآمد خوب فروش ضایعات در قالب سایر درآمدهای عملیاتی اما رشد قابل توجه هزینه های مالی سبب شده رشد سود خالص کمتر از رشد فروش باشد.

اما با مقایسه نمادها در جدول فوق، می توان به این نکات اشاره کرد:

۱- به نظر می رسد شرایط اقتصادی کشور که به رکود فعالیت های عمرانی انجامیده، سبب شده فروش تعدادی شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت کند و تنها بموتو با رشد فروش تعدادی روبرو بوده است.

۲- بکام و بکاب به ترتیب با افزایش زیان و کاهش سودآوری نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بوده اند در حالی که ۶ شرکت دیگر شاهد رشد سودآوری بوده اند. جالب آن جاست که کمترین و بیشترین رشد قیمت محصول اصلی نسبت به پایان سال مالی قبل مختص همین دو نماد بکام و بکاب بوده است.

۳- به جز بترانس و بکام، سایر نمادها با رشد درآمد فروش روبرو بوده اند اما افزایش کمتر از حد انتظار قیمت فروش در این دو نماد، مانع آن شده که درآمد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبرو شود. گروه اما در مجموع افت تعدادی فروش را با رشد قیمت فروش محصولات جبران کرده است.

۴- بموتو بهترین عملکرد را در گروه دارد چون درآمد فروش بیش از سایر شرکت ها رشد داشته و حجم تعدادی فروش نیز برخلاف گروه، با رشد روبرو بوده است. کنترل قابل توجه هزینه ها اما بشهاب را از منظر رشد سود خالص، به بهترین شرکت گروه بدل کرده است. ضعیف ترین عملکرد گروه نیز متعلق به بکام است که اصلی ترین نکته عملکرد، کاهش ۷۰ درصدی حجم فروش این شرکت است.