پس از ارائه گزارش های دوره ای نه ماهه، شرایط برای بررسی مقایسه ای گروه بیمه فراهم آمد که برخی از مهمترین سرفصل های صورت های سود و زیان در جدول فوق آمده است. به مهمترین نکات جدول اشاره می کنیم:

۱- از ۱۱ شرکت بیمه مورد بررسی، رشته اصلی فعالیت شش شرکت در حوزه درمان، چهار شرکت در حوزه بیمه شخص ثالث اجباری و دو شرکت در حوزه زندگی است. بیشترین میزان اختصاص سبد بیمه به بخش درمان با ۴۶ درصد مربوط به بیمه میهن، بیشترین میزان تخصیص سبد به بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه آسیا و بیشترین میزان اختصاص سبد بیمه به بخش زندگی مربوط به بیمه پاسارگاد است.

۲- بیشترین میزان رشد حق بیمه دریافتی در مقایسه با نه ماهه نخست سال مالی قبل به ترتیب مربوط به نمادهای نوین، بساما، ما، کوثر، میهن و بپاس است. بیمه نوین با رشد ۹۴ درصدی در این بخش، عملکردی بسیار بهتر از رقبا داشته است.

۳- در شش نماد میهن، بپاس، کوثر، آسیا، ما و نوین میزان رشد حق بیمه دریافتی بیش از میزان خسارت پرداختی بوده است. از این جمع، چهار نماد بهترین عملکرد را در رشد سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. پنج شرکت بیمه دیگر خسارت پرداختی بیش از حق بیمه دریافتی رشد کرده است.

۴- سود ناخالص فعالیت بیمه ای در سه نماد نوین، بپاس و ما بیش از دیگر نمادهای بیمه ای دیگر رشد داشته است. تنها بساما در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افت سود ناخالص روبرو است.

۵- سود خالص شرکت ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد داشته و تنها بیمه دانا با افت روبرو بوده است. بیمه میهن موفق شده زیان را به سود بدل کند.

۶- سود خالص تمامی شرکت ها به جز دانا و آسیا رشد بیشتری نسبت به سود ناخالص داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد صنعت در کسب درآمد از فعالیت های جانبی موفق عمل کرده که با توجه به شرایط اقتصادی سال جاری کشور، رویدادی قابل توجیه است.

۷- سود خالص بپاس، کوثر، ما، نوین و بساما رشد بیشتری نسبت به رقبا داشته است.