بررسی شرکت تامین سرمایه بانک ملت درآستانه عرضه اولیه

 

نماد سهم تملت قیمت عرضه سهم (ریال) ۳۲۰۰-۳۴۰۰
حداکثر سهم هر کد ۵۰۰ تعداد سهام قابل عرضه(میلیون سهم)  ۹۱۰
EPS 96 ۴۵۱ EPS 97 ۵۳۲
DPS 96 ۴۰۱ DPS 97 ۵۰۰
درصد تقسیم سود ۹۶ ۸۹% درصد تقسیم سود۹۷ ۹۴%
سرمایه
(میلیارد تومان)
۵۵۰ سود انباشته (میلیارد تومان) ۲۹۶

معرفی تملت

شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت در ۲۸ دیماه ۱۳۸۹ با شــماره ۳۹۵۰۷۱ و ســرمایه اســمی یک هزار میلیارد ریال در اداره ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید. شــرکت در ۱۸بهمن مــاه ۱۳۸۹ با اخذ مجــوز از ســازمان بورس فعالیت خود را آغاز نمود.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شــرکت مطابق اساســنامه، پذیره نویسی، تعهد پذیره ­نویســی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط می­باشد.

روند افزایش سرمایه شرکت

ســرمایه شــرکت در حال حاضر مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان می­باشــد که شــرکت گروه مالی ملت با ۹۱ درصد مالکیت، ســهامدار عمده اســت. لازم به ذکر اســت در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ افزایش سرمایه شرکت از ۵۵۰ میلیارد تومان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

ترکیب سهامداران

درآمد عملیاتی شرکت

به طور متوسط ۵۰% درآمد عملیاتی شرکت از محل ارائه خدمات بازارگردانی می­باشد. شرکت در شش ماهه ابتدای سال جاری ۲۰۸ میلیارد تومان درآمد داشته که این مبلغ در نه ماهه به ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت

ملاحظه می­شود حاشیه سود عملیاتی با روند رو­به­رشد به ۹۷% رسیده است. از طرفی حاشیه سود ناخالص در سه دوره اخیر مالی حدود ۹۰% بوده است.

سود خالص شرکت

سود خالص شرکت در ۶ ماهه اول سال مالی ۹۸، ۱۷۹ میلیارد تومان بوده است. این مبلغ در نه ماهه به ۲۸۷ میلیارد تومان رسیده است.

صورت سود و زیان بودجه

پیش بینی می­شود در پایان سال مالی جاری، سود خالص شرکت به ۴۲۰ میلیارد تومان( ۷۶۳ تومان به ازای هر سهم )  برسد.