بسته جدید اقتصادی و ارزی، آینده بورس را ترسیم می کند