گزارش ۹۷/۰۲/۲۴

گمان می رود گروه سیمان با یک موج نزولی دیگر نیز روبرو باشد که به احتمال فراوان، موج اخر نزولی خواهد بود. بنابراین احتمال آن وجود دارد که مقاومت های ذکر شده مانع رشد بیشتر قیمت این نمادها شوند:

سفارس: ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۰ و ۱۲۷ تومان

سدور: ۷۳ و ۸۵ تومان

سشرق: ۷۰ و ۷۵ تومان

سپاها: ۸۳، ۸۷ و ۱۰۰ تومان

تحلیل تکنیکی: هنوز اتمام روند نزولی فولاژ قطعی نیست. سطوح مقاومت نماد در ۱۳۵، ۱۴۵، ۱۵۰ و ۱۶۰ تومان و سطوح حمایت در ۱۱۵ و ۱۰۴ تومان.

بازار با روند منفی نمادهای صنعت خودرو و عرضه صف خکاوه آغاز شد. صف مجدد خکاوه نیز مورد عرضه قرار گرفت. این در حالی است که اثر منفی روند خودروسازان با اثر مثبت فایرا و فولاژ بر شاخص کل خنثی شده و این نماگر با صعود همراه است.

فایرا به دلیل نوسان قیمت متوقف شده و صف فولاژ عرضه شده است. کاذر، قهگمت و فسپا صف های خرید خود را حفظ کرده اند. ساینا، دانا، دلقما و قثابت دیگر صف های خرید این دقایق بازار هستند.

نزدیک به ۴۰ درصد ارزش معاملات بازار مربوط به دو نماد خکاوه و فایرا است.

ترکیب صف های خرید برتر تغییری جدی نسبت به ابتدای وقت داشته است. هم اکنون نمادهایی چون قثابت، حفارس، فسپا، ولملت، دانا و قشکر در بین صف های خرید برتر دیده می شوند. در مجموع صنعت قند و شکر با اقبالی بهتر از سایر صنایع روبرو است.

شاخص کل به زحمت کماکان رنگ سبز خود را حفظ کرده است. در حالی فملی، فخوز و کگل با رشد قیمت و اثر مثبت بر شاخص روبرو بوده اند که اثر منفی افت گروه خودرو افزایش پیدا کرده است. تاپیکو نیز روندی منفی دارد.

ارزش معاملات بازار از ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.

گزارش ۹۷/۰۲/۲۵

 

گمان می رود گروه سیمان با یک موج نزولی دیگر نیز روبرو باشد که به احتمال فراوان، موج اخر نزولی خواهد بود. بنابراین احتمال آن وجود دارد که مقاومت های ذکر شده مانع رشد بیشتر قیمت این نمادها شوند:

سفارس: ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۰ و ۱۲۷ تومان

سدور: ۷۳ و ۸۵ تومان

سشرق: ۷۰ و ۷۵ تومان

سپاها: ۸۳، ۸۷ و ۱۰۰ تومان

تحلیل تکنیکی: هنوز اتمام روند نزولی فولاژ قطعی نیست. سطوح مقاومت نماد در ۱۳۵، ۱۴۵، ۱۵۰ و ۱۶۰ تومان و سطوح حمایت در ۱۱۵ و ۱۰۴ تومان.

بازار با روند منفی نمادهای صنعت خودرو و عرضه صف خکاوه آغاز شد. صف مجدد خکاوه نیز مورد عرضه قرار گرفت. این در حالی است که اثر منفی روند خودروسازان با اثر مثبت فایرا و فولاژ بر شاخص کل خنثی شده و این نماگر با صعود همراه است.

فایرا به دلیل نوسان قیمت متوقف شده و صف فولاژ عرضه شده است. کاذر، قهگمت و فسپا صف های خرید خود را حفظ کرده اند. ساینا، دانا، دلقما و قثابت دیگر صف های خرید این دقایق بازار هستند.

نزدیک به ۴۰ درصد ارزش معاملات بازار مربوط به دو نماد خکاوه و فایرا است.

ترکیب صف های خرید برتر تغییری جدی نسبت به ابتدای وقت داشته است. هم اکنون نمادهایی چون قثابت، حفارس، فسپا، ولملت، دانا و قشکر در بین صف های خرید برتر دیده می شوند. در مجموع صنعت قند و شکر با اقبالی بهتر از سایر صنایع روبرو است.

شاخص کل به زحمت کماکان رنگ سبز خود را حفظ کرده است. در حالی فملی، فخوز و کگل با رشد قیمت و اثر مثبت بر شاخص روبرو بوده اند که اثر منفی افت گروه خودرو افزایش پیدا کرده است. تاپیکو نیز روندی منفی دارد.

ارزش معاملات بازار از ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.

گزارش ۹۷/۰۲/۲۶

 

گمان می رود گروه سیمان با یک موج نزولی دیگر نیز روبرو باشد که به احتمال فراوان، موج اخر نزولی خواهد بود. بنابراین احتمال آن وجود دارد که مقاومت های ذکر شده مانع رشد بیشتر قیمت این نمادها شوند:

سفارس: ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۰ و ۱۲۷ تومان

سدور: ۷۳ و ۸۵ تومان

سشرق: ۷۰ و ۷۵ تومان

سپاها: ۸۳، ۸۷ و ۱۰۰ تومان

تحلیل تکنیکی: هنوز اتمام روند نزولی فولاژ قطعی نیست. سطوح مقاومت نماد در ۱۳۵، ۱۴۵، ۱۵۰ و ۱۶۰ تومان و سطوح حمایت در ۱۱۵ و ۱۰۴ تومان.

بازار با روند منفی نمادهای صنعت خودرو و عرضه صف خکاوه آغاز شد. صف مجدد خکاوه نیز مورد عرضه قرار گرفت. این در حالی است که اثر منفی روند خودروسازان با اثر مثبت فایرا و فولاژ بر شاخص کل خنثی شده و این نماگر با صعود همراه است.

فایرا به دلیل نوسان قیمت متوقف شده و صف فولاژ عرضه شده است. کاذر، قهگمت و فسپا صف های خرید خود را حفظ کرده اند. ساینا، دانا، دلقما و قثابت دیگر صف های خرید این دقایق بازار هستند.

نزدیک به ۴۰ درصد ارزش معاملات بازار مربوط به دو نماد خکاوه و فایرا است.

ترکیب صف های خرید برتر تغییری جدی نسبت به ابتدای وقت داشته است. هم اکنون نمادهایی چون قثابت، حفارس، فسپا، ولملت، دانا و قشکر در بین صف های خرید برتر دیده می شوند. در مجموع صنعت قند و شکر با اقبالی بهتر از سایر صنایع روبرو است.

شاخص کل به زحمت کماکان رنگ سبز خود را حفظ کرده است. در حالی فملی، فخوز و کگل با رشد قیمت و اثر مثبت بر شاخص روبرو بوده اند که اثر منفی افت گروه خودرو افزایش پیدا کرده است. تاپیکو نیز روندی منفی دارد.

ارزش معاملات بازار از ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.