هلدینگ

شرکت مادرشرکتی است که صاحب سهام مهم شرکت‌های دیگر می‌باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکت‌هایی به کار می‌رود که کالا یا خدمت تولید نمی‌کنند؛ در عوض، هدف آنها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکت‌ها، گروهی از شرکت‌ها را تشکیل دهند. شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها و همچنین کسب منفعت منجر شوند.