شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

آرشیو گزارشات هفتگی


اسفند ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به هجدهم اسفند ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به یازدهم اسفند ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به چهارم اسفند ماه 1400


بهمن ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و هفتم بهمن ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیستم بهمن ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به سیزدهم بهمن ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به ششم بهمن ماه 1400


دی ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و دوم دی ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به پانزدهم دی ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به اول دی ماه 1400

آذر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و چهارم آذر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به هفدهم آذر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به دهم آذر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به سوم آذر ماه 1400


آبان ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و ششم آبان ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به نوزدهم آبان ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به دوازدهم آبان 1400

گزارش هفتگی منتهی به پنجم آبان 1400

مهر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و هشتم مهر 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و یکم مهر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به چهاردهم مهر 1400

گزارش هفتگی منتهی به هفتم مهر ماه 1400


مرداد ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به بیستم مرداد ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به سیزدهم مرداد ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به ششم مرداد ماه 1400


تیر ماه1400

گزارش هفتگی منتهی به بیست و سوم تیر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به شانزدهم تیر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به نهم تیر ماه 1400

گزارش هفتگی منتهی به دوم تیر ماه 1400