شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

۱۰ شرط احراز عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای حقوقی و حقیقی برای عرضه‌های اولیه